Makaleler

Makaleler

Yazan: Av. Barış DURNA | 2020-12-06

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel bir amaçla gerçekleştirilen ve cinsel arzuları tatmin etmek suretiyle bir kimseye karşı bulunulan hareketlerin bütünüdür. Türk Ceza Kanunu 102 ila 105 maddeleri arasında cinsel dokunulmazlığa karşı 4 ayrı suç düzenlenmiştir. Bu suçlar; cinsel saldırı (TCK 102), çocuğun cinsel istismarı (TCK 103), reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104) ve cinsel taciz  (TCK 105)’dir.

Yazan: Av. Hakan İHTİYAR | 2020-11-28

 KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTAN YARALAMA SUÇLARININ UYGULAMA SORUNLARI

 En temel insan haklarından olan yaşama hakkı ve vücut dokunulmazlığı haklarının ihlal edilmesiyle işlenen kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarının, uygulamada birbirinden ayırt edilmesi oldukça zordur. Hatta çoğu zaman failin fiili, hangi suçu işlemeye yönelik olarak işlediğini yani kastını anlamak mümkün olamamaktadır. Kasten yaralama ve kasten öldürme suçları Türk Ceza Kanunu’nda “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısımda düzenlenmiştir. Kasten yaralamada verilecek olan ceza fiil ve mağdura göre değişecek olsa da kasten öldürmeye teşebbüsün cezasına oranla çok daha hafif bir hapis cezasıdır.

Yazan: Hakan İHTİYAR | 2020-11-03

Trafik kazası sonucunda gerçekleşen zarar ilişkin zarar gören tarafın tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Zarar gören, kaza sonrası meydana gelen zararların giderilmesi için kazanın gerçekleşmesine sebep olan ve sorumluluğu bulunan kişilere karşı tazminat davası açacaktır. Zarar ise bedensel ve malvarlığına ilişkin maddi olabileceği gibi kişilerin uğradığı huzursuzluk, duygusal yıpranma temelli olarak manevi de olabilmektedir. Tazminat davası Türk Borçlar Kanunu madde 49 ve devamı hükümlerine göre açılabilmektedir.  TBK madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”.

 

Yazan: Av. Barış DURNA | 2020-11-11

Vatandaşlık kısaca, birey ile devlet arasındaki hukuki ve siyasi bağı ifade eder. Vatandaşlık statüsü ile birlikte, ülkede bulunan yabancılar ile vatandaşlar birbirinden kolayca ayırt edilebilmektedir. Vatandaşlık hukukunun temel ilkelerinden olan “herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır” ilkesi günümüzde büyük ölçüde etkisiz hale gelmiştir. Bu ilke ile kişilerin vatandaşlığı konusunda karışıklıkların önlenmesi amaçlanırken artık günümüzde “çifte vatandaşlık” durumu önem kazanmıştır. Bu yazımızda Türk vatandaşlığını kazanma yolları anlatılacaktır. Anayasamızın 66. Maddesi şöyledir: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz." Bu genel hüküm ışığında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile vatandaşlığın kazanılma ve kaybedilme şartları düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığı, doğum ve sonradan kazanma ile kazanılabilir.